Festival Tsjoch Nij! - 1 april 2017 (fanôf 19.30 oere)
menu

BlueSunday publiekspresentatie repertoire + EP-CD, 23 april a.s., Theater De Bres Leeuwarden. Reserveren via www.theaterdebres.nl, aanvang 14.00 uur, €5,00.

Set dyn bân of poadium ek op de kaart.

Registrearje
No tydlik fergees oanmelde!